Έξυπνες αίθουσες παρουσιάσεων και τηλεδιασκέψεων


Ευέλικτα τμήματα με υβριδικό τρόπο συμμετοχής


Κόμβος ομαδικής συνεργασίας και συσκέψεων – Microsoft Teams


Πλατφόρμα Τηλεδιασκέψεων & Άμεσων Μηνυμάτων (IM) – Skype για Επιχειρήσεις


Σύστημα Εικονικών Αιθουσών – Cisco Webex


Τμήματα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης


Υπηρεσία Eduroam


Υπηρεσία Email


Υπηρεσία Ασύρματου Δικτύου


Υπηρεσία Προβολής Γραμματίων


Υπηρεσίες Τηλεδιασκέψεων


Ψηφιακός Χώρος Εκπαίδευσης