Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τι ιδιαίτερες ανάγκες του ιδρύματος και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, η γλώσσα διεπαφής του με τον τελικό χρήστη είναι η Ελληνική και όλα τα εγχειρίδια χρήσης είναι στα Ελληνικά (εκτός από τους τεχνικούς όρους).

Τα υποσυστήματα του είναι:

Βασικό Σύστημα:
Πρόκειται για τον πυρήνα της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων που εμπεριέχει βασικές οντότητες όπως Εργαζόμενοι, Παρακολούθηση Προϋπηρεσίας εργαζομένου, Σπουδών και Προστατευόμενων Μελών, Διαχείριση Αδειών κλπ.

Διαχείριση Βιογραφικών – Προσλήψεις
Το υποσύστημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου την μεθοδολογία και το πλαίσιο επιλογής προσωπικού του ΕΑΠ. Ορίζονται ανακοινώσεις για επιλογή προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: πλήθος θέσεων, ειδικότητα, είδος πρόσληψης, κατηγορία εργασιακής σχέσης, οργανωτική διάρθρωση κλπ.

Υποσύστημα Ανάπτυξης Προσωπικού:
Κύριο μέλημα του υποσυστήματος είναι η καταχώρηση και παρακολούθηση του Οργανογράμματος (ανά Θέση και Ανά Οργανωτική Διάρθρωση), των Θέσεων κλπ.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού