Το Γ.Δ.Π.Υ. είναι το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Network Operation Center, NOC) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με έδρα την Πάτρα. Διοικητικά, λειτουργεί ως “Γραφείο Δικτυακών & Πληροφοριακών Υπηρεσιών”, άμεσα υπαγόμενο στο Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων. Βασική προτεραιότητα του EAPnet αποτελεί η διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου τηλεματικής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την εγγύηση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που δίδονται στους χρήστες του ΕΑΠ ορίζονται έχοντας υπόψη:

• Τους σκοπούς του οργανισμού.

• Την εξέλιξη του οργανισμού σύμφωνα με τη στρατηγική που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ.

• Τη διατήρηση / διασφάλιση της πρωτοπορίας του ΕΑΠ σε στρατηγικά θέματα υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών και τηλεματικής, με γνώμονα την ιδιαίτερη αποστολή του ΕΑΠ και τη διασπορά των φοιτητών σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνοοικονομικές δυνατότητες, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του οργανισμού.

• Το σχεδιασμό και ανάπτυξη χρήσιμων, αξιόπιστων, τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών στο Σύγχρονο Κατανεμημένο Υπολογιστικό Περιβάλλον του Οργανισμού (Organisation’s Network), για τη βελτίωση των διαθέσιμων εργαλείων, μέχρι τον τελικό χρήστη, στα πλαίσια των τεχνικοοικονομικών δυνατοτήτων του οργανισμού.

• Την υλοποίηση της πολιτικής του οργανισμού για την προστασία του δικτύου και των κρίσιμων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

• Την υψηλή διαθεσιμότητα κρίσιμων για τη λειτουργία του οργανισμού υπηρεσιών.

• Την υλοποίηση των υπηρεσιών σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που υπάρχουν.

Το EAPnet παρέχει υπηρεσίες τηλεματικής σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος. Σε αυτές, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου και ονοματολογίας (DNS), περιλαμβάνονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες τηλεεκπαίδευσης, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστότοπων (web hosting) και άλλες.

Επίσης, σχεδιάζει και οργανώνει τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και παρακολουθεί στατιστικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η λειτουργία του EAPnet είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε και μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του του ιδρύματος (http://study.eap.gr) να προσφέρει μία δικτυακή πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν προηγμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, εκτός των γενικά παρεχομένων δικτυακών υπηρεσιών.

Οργανόγραμμα

Ομάδες του γραφείου

Προσωπικό του γραφείου