Βασικές οντότητες του Τμήματος Φοιτητικού Μητρώου αποτελούν οι Φοιτητές, το Διδακτικό Προσωπικό και τα στοιχεία που συνθέτουν την Οργάνωση Σπουδών του ΕΑΠ. Σημαντική παράμετρος στο Πληροφοριακό Σύστημα που διαχειρίζεται το Φοιτητικό Μητρώο του ΕΑΠ αποτελεί η ασφάλεια σε ότι αφορά την πρόσβαση στις καταχωρημένες πληροφορίες (στοιχεία φοιτητών, στοιχεία διδασκόντων, βαθμολογικά δεδομένα κλπ).

Τα υποσυστήματα του λογισμικού αυτού προγράμματος είναι:

Οργάνωση Σπουδών
Στο υποσύστημα αυτό εισάγονται οι Σχολές στις οποίες θα ενταχθούν τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, τα στοιχεία των Προγραμμάτων Σπουδών. Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, οι Θεματικές Ενότητες (με στοιχεία σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών που την Περικλείουν καθώς και άλλα στοιχεία όπως Κωδικός, Τίτλος, Συντονιστής Θεματικής Ενότητας κλπ).

Νέοι Φοιτητές (πρώτη εγγραφή)
Όσοι υποψήφιοι φοιτητές επιθυμούν να εγγραφούν στο ΕΑΠ συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση. Με την πάροδο της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων γίνεται ανοικτή και δημόσια κλήρωση (η διαδικασία των αιτήσεων καθώς και της κλήρωσης γίνεται από πληροφοριακό σύστημα που υπάρχει ήδη και περιγράφεται παρακάτω.)

Παλαιοί Φοιτητές (επανεγγραφή)
Οι παλαιοί φοιτητές επανεγγράφονται με την έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους, συμπληρώνοντας τα Έντυπα Δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων και αποστέλλοντας τα στο Τμήμα Φοιτητικού Μητρώου του ΕΑΠ.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού