Η υπηρεσία «Ψηφιακός Χώρος Εκπαίδευσης» λειτουργεί στις διευθύνσεις : http://study.eap.gr  και http://courses.eap.gr και αφορά όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η υπηρεσία αυτή, που στηρίζεται στο δημοφιλές Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), προσφέρθηκε καθολικά στο Ε.Α.Π. για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ενώ η πιλοτική χρήση του είχε ξεκινήσει από το έτος 2010-11 .Η υπηρεσία «Ψηφιακός Χώρος Εκπαίδευσης» είναι μια από τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέσω της Εκπαιδευτικής του Πύλης. Αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης των Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) των Προγραμμάτων Σπουδών που υλοποιούνται στο Ε.Α.Π..

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν τρεις κατηγορίες χρηστών:

  • Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα τμήματα φοίτησης
  • Οι Καθηγητές –Σύμβουλοι (Κ-Σ) που παρακολουθούν τα τμήματα φοίτησης
  • Οι Συντονιστές ΘΕ και οι Διαχειριστές των ΘΕ.

Κάθε κατηγορία χρηστών έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Αναλυτικότερα:

— Οι φοιτητές μπορούν να δουν το χρονοδιάγραμμα μελέτης της ΘΕ, την ύλη των εξετάσεων, να αναγνώσουν ψηφιακά το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό της ΘΕ αλλά και συμπληρωματικό υλικό, να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις που τους αφορούν, να παρακολουθήσουν ομάδες συζητήσεων, να υποβάλλουν τις γραπτές εργασίες τους, να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα μηνύματα σχετικά με την πορεία της υποβολής και της βαθμολόγησης των γραπτών εργασιών τους και να αιτούνται βεβαιώσεις υποβολής γραπτών εργασιών.

— Οι Κ-Σ μπορούν, μεταξύ άλλων, να οργανώνουν και να συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων, να αναρτούν σημαντικές ανακοινώσεις για το Τμήμα τους, να αναρτούν, μέσω των ομάδων συζητήσεων, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, να παρακολουθούν την υποβολή των γραπτών εργασιών των φοιτητών, να βαθμολογούν τις εργασίες των φοιτητών και να τους στέλνουν σχόλια και αρχεία ανατροφοδότησης, και να ελέγχουν τις εργασίες των φοιτητών, προκειμένου να εντοπίσουν περιπτώσεις λογοκλοπής.

— Οι Συντονιστές ΘΕ ή οι Διαχειριστές των ΘΕ, μπορούν μεταξύ άλλων, να αναρτούν σημαντικά νέα και ανακοινώσεις για τη ΘΕ σε διάφορες ομάδες συζητήσεων, να αναρτούν πρόσθετο υλικό για τη Θεματική Ενότητα, να αναρτούν τα θέματα των γραπτών εργασιών των φοιτητών και να χορηγούν, υπό προϋποθέσεις, παράταση για την υποβολή μιας γραπτής εργασίας.

Σύνδεση στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης μέσω Email ΕΑΠ : 

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Ψηφιακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

τηλ.: 2610367900
email: helpdesk@eap.gr


Σύνδεσμος

http://study.eap.gr
http://courses.eap.gr


Υπηρεσία για:

Υπηρεσίες για φοιτητές
Υπηρεσίες για καθηγητές