Ομάδα Υποδομών Δικτύου Δεδομένων & Τηλεφωνικού Δικτύου

Οι πάγιες εργασίες της ομάδας "Ομάδα Υποδομών Δικτύου Δεδομένων & Τηλεφωνικού Δικτύου" είναι οι κάτωθι:

 • Εγκατάσταση και διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του Δικτύου Δεδομένων και του τηλεφωνικού δικτύου (διάρθρωση, επίβλεψη λειτουργίας, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών)
 • Εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων καθώς και δημιουργία προτάσεων για νέες υπηρεσίες δικτύου
 • Τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων δικτύου δεδομένων (δρομολογητές, κόµβοι μεταγωγής, εξυπηρετητές, Firewall, Intrusion Detection & Prevention Systems κ.α.)
 • Λήψη, οργάνωση και διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας (backup) του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού.
 • Υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας για την προστασία του δικτύου δεδομένων από µη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και την δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης
 • Διαχείριση σύνδεσης µε εξωτερικά δίκτυα τα οποία είναι απαραίτητα στα πλαίσια λειτουργίας του ΕΑΠ (Ακαδημαϊκό ∆ιαδίκτυο - GUNet, Εθνικό Ερευνητικό ∆ίκτυο - ΕΔΕΤ, ∆ιεθνή ∆ιαδίκτυα)
 • Τήρηση καταγραφών δικτύου δεδομένων και του τηλεφωνικού δικτύου
 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του δικτύου δεδομένων και των υπηρεσιών τηλεματικής
 • Επίβλεψη καλωδιακού δικτύου χαμηλών τάσεων του ΕΑΠ
 • Μελέτη και σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών
 • Διαχείριση υπηρεσίας εσωτερικής και εξωτερικής ονοματολογίας (DNS)
 • Μελέτη, ανάλυση και βελτιστοποίηση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής
 • Διαχείριση υποδομής Virtual Desktop Infrastructure
 • Τεχνική υποστήριξη χρηστών (Help -Desk)