Ομάδα Ψηφιακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Οι πάγιες εργασίες της ομάδας "Ομάδα Ψηφιακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης" είναι οι κάτωθι:

 • Διαχείριση και υποστήριξη της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων"
 • Δημιουργία και διαμόρφωση ηλεκτρονικών χώρων για την υποστήριξη της συνεργασίας των Θ.Ε. του Ε.Α.Π.
 • Ενεργοποίηση των χώρων των Θ.Ε., τμημάτων και χρηστών κάθε ακαδημαϊκό έτος
 • Διαχείριση των χώρων ανά ΘΕ ή ανά ΠΣ, εκχώρηση κατάλληλων δικαιωμάτων πρόσβασης
 • Διαχείριση και υποστήριξη των Υπηρεσιών Μητρώου και Οργανωτικών Στοιχείων
 • Παρακολούθηση ενημέρωσης δεδομένων από το τμ. Μητρώου και συνεργασία με άλλα τμήματα του ΕΑΠ
 • Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων στις ψηφιακές υπηρεσίες εκπαίδευσης και δοκιμαστική (πιλοτική) εφαρμογή τους
 • Έκδοση και επικαιροποίηση οδηγιών χρήσης
 • Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού, έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστημάτων εκπαίδευσης
 • Ενημερώσεις λογισμικού των ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων