Ομάδα Πληροφοριακών Υποδομών & Εξοπλισμού

Οι πάγιες εργασίες της ομάδας "Ομάδα Πληροφοριακών Υποδομών & Εξοπλισμού" είναι οι κάτωθι:

• Εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία και τεκμηρίωση της υποδομής των εξυπηρετητών που χρησιμοποιούνται στο ΕΑΠ (εξυπηρετητές λογαριασμών, αρχείων, εφαρμογών κ.α.)
• Εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών υπηρεσιών τηλεματικής του ΕΑΠ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταλόγου και υπηρεσίες πληροφόρησης)
• Διαχείριση υπηρεσίας Email Φοιτητών
• Οργάνωση και υποστήριξη των υπολογιστών του ΕΑΠ
• Οργάνωση και διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας (backup) των εξυπηρετητών (servers) που χρησιμοποιούνται στο ΕΑΠ
• Οργάνωση και διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας (backup) των υπολογιστών του ΕΑΠ
• Προστασία της υποδομής των εξυπηρετητών (servers) και των υπολογιστών του ΕΑΠ από ιούς και επιθέσεις
• Βοήθεια 1ου επιπέδου σε προβλήματα του υπολογιστή (υλικό, λογισμικό)
• Εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού που χρησιμοποιείται στο ΕΑΠ
• Διαχείριση αποθήκης αναλωσίµων και εφεδρικού εξοπλισμού
• Διαχείριση προμηθειών
• Μελέτη και σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών